Upisi i posudba

Na temelju članka 24. Zakona o knjižnicama i članka 30. Statuta Knjižnica grada Zagreba Upravno vijeće donijelo je 28. 12. 2016. Pravila Knjižnica grada Zagreba te  26.9.2017. nove Izmjene pravila.


Pravila sadrže:
 1. Opće odredbe
 2.  O Knjižnici
 3. Knjižnična građa i knjižnične usluge
 4. Obveze Knjižnice prema članovima
 5.  Stjecanje svojstva člana Knjižnice
 6. Prava i dužnosti korisnika Knjižnice
 7. Načini i uvjeti korištenja knjižničnom građom, uslugama i opremom
 8. Naknada štete učinjene Knjižnici
 9. Prestanak svojstva člana Knjižnice
 10. Prijelazne i završne odredbe
 11.  Prilozi (Pristupnica za upisCjenik uslugaPravila međuknjižnične posudbeKućni red)
 
IZVOD IZ PRAVILA KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA

Članak 9.
 
Član Knjižnice svaki je njezin korisnik koji ima aktivno članstvo.
Članska je iskaznica neprenosiv identifikacijski dokument člana Knjižnice.
 
Članska iskaznica (odrasli)

Članska iskaznica (odrasli)   

Članska iskaznica (djeca i mladež)

Članska iskaznica (djeca i mladež)   
 
 

Članak 14.

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Grada Zagreba odnosno građanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu. Članom Knjižnice može postati i građanin koji nema prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu pod uvjetom da se u njemu školuje ili je u njemu zaposlen, uz predočenje dokaza o tome.

Članak 15.
 Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu:
a) građani uz predočenje osobne iskaznice
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice svojih roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika
d) djeca do 15 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika te uz predočenje dokumenata iz kojih su vidljivi godina rođenja i prebivalište djeteta
e) pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja Knjižnice
f) strani državljani uz predočenje putovnice i prijave boravka
Za sve kategorije obavezno je priložiti ispunjenu pristupnicu.
 

Članak 16.
 
Djeca koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću, od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina upisuju se besplatno isključivo u odjele za djecu i mlade.
Ostali korisnici upisuju se u odjele za odrasle. 
 
Članak 17.

Član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu.
Članska iskaznica je neprenosiva.

Članak 20.
 
Članstvo u Knjižnici vrijedi godinu dana od dana upisa. Članarina se plaća u jednoj knjižnici, a u ostalim knjižnicama član se evidentira uz predočenje članske i osobne iskaznice.

Pravo na besplatan upis u Knjižnicu imaju djeca s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina, osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, prognanici te primatelji socijalne pomoći, uz predočenje odgovarajućeg dokumenta (članske iskaznice registriranih udruga, potvrde nadležnih ustanova ili medicinske dokumentacije). Pravo na besplatan upis imaju i umirovljenici Knjižnice te aktivni članovi Zagrebačkoga knjižničarskog društva. 
 

Članak 22.
 
Član Knjižnice ima pravo:
- služiti se svim knjižnicama u mreži
- služiti se cjelokupnom knjižničnom građom i knjižničnim uslugama pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilima

Članak 25.
 
Pri svakom dolasku u Knjižnicu član je dužan djelatniku Knjižnice predočiti svoju člansku iskaznicu.

Članak 27.
 
Član Knjižnice dužan je u roku od 15 dana usmeno ili pismeno javiti Knjižnici promjenu bilo kojeg od svojih osobnih podataka koje Knjižnica prikuplja pri upisu.
 Članak 28.
 
Član Knjižnice koji izgubi iskaznicu dužan je u roku od 24 sata gubitak prijaviti knjižnici u koju se upisao, a odgovara Knjižnici za svu knjižničnu građu posuđenu do prijave gubitka. Umjesto izgubljene članske iskaznice izdaje se duplikat uz naplatu cijene troškova.
Članak 31.
 
U svakoj knjižnici mreže član može odjedanput posuditi ukupno šest naslova knjižnične građe, od čega najviše tri naslova istovrsne knjižnične građe. Iznimno, uz odobrenje informativne službe, a ovisno o specifičnostima fonda, u pojedinim je knjižnicama moguća posudba i više od tri naslova istovrsne građe. U Bibliobusu član može posuditi pet jedinica knjižnične građe..

Članak 32.
 
Član ne može istovremeno posuditi više jedinica knjižnične građe istog naslova u istoj knjižnici, kao ni unutar mreže Knjižnice.

Članak 33.
 
Rokovi posudbe za pojedine vrste knjižnične građe:
1. knjige (tiskane ili zvučne), jezični i informatički tečajevi i note – 21 dan; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 63 dana
2. knjižnična građa u Bibliobusu – 30 dana; od 15. srpnja do 1. rujna knjižnična se građa ne posuđuje
3. audiovizualna i elektronička građa te časopisi za posudbu – 10 dana; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 21 dan
4. igračke – 21 dan; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 63 dana
5. zvučne knjige za slijepe i slabovidne osobe – 21 dan

Članak 36.
 
Djeca koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću, od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina sa svojom članskom iskaznicom koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za djecu. Iznimno, uz odobrenje informatora, djeca se mogu za osobne potrebe koristiti potrebnom knjižničnom građom i uslugama drugih odjela. Uz dopuštenje roditelja, skrbnika ili udomitelja djeca se mogu koristiti i ostalom knjižničnom građom i uslugama drugih odjela.
Djeca se mogu koristiti internetom samo ako su pod nadzorom dežurnoga djelatnika.
Mladi od 15 do 17 godina sa svojom članskom iskaznicom koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za odrasle i odjela za mlade.
Sve obveze prema Knjižnici u ime korisnika do 18 godina preuzima njegov roditelj, udomitelj ili skrbnik.
Odrasli se korisnici sa svojom članskom iskaznicom koriste knjižničnom građom i uslugama odjela za odrasle. Iznimno, uz odobrenje informatora, mogu se povremeno, za osobne potrebe, stručni i znanstveni rad, koristiti knjižničnom građom i uslugama odjela za djecu i mlade.
Sve obveze prema Knjižnici proizišle iz ovih Pravila odrasli korisnici preuzimaju u svoje ime.

Članak 38.

Član koji ne vrati na vrijeme knjižničnu građu dužan je platiti zakasninu koja se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja.

Članak 52.
 
Šteta učinjena na knjižničnoj građi može se nadoknaditi istim naslovom knjižnične građe ili novčanim iznosom. Koordinator ili voditelj knjižnice može iznimno odobriti da član nadoknadi štetu drugom knjižničnom građom.

Članak 58.
 
Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana ako postupa protivno odredbama Pravila te na vlastiti zahtjev. Na osnovi prijedloga koordinatora ili voditelja knjižnice odluku o prestanku svojstva člana donosi ravnatelj Knjižnice.