Pravila Knjižnica grada Zagreba

Na temelju članka 24. Zakona o knjižnicama i članka 30. Statuta Knjižnica grada Zagreba, Upravno vijeće donijelo je 28.12.2016. godine Pravila Knjižnica grada Zagreba, te dana 16.01.2017. izmjene Pravila KGZ-a. Pročišćeni tekst Pravila KGZ-a glasi: 

 
PRAVILA KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA

I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Pravilima (u daljnjem tekstu: Pravila) Knjižnica grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Knjižnica), utvrđuje se sljedeće:
I. Opće odredbe
II. O Knjižnici
III. Knjižnična građa i knjižnične usluge
IV. Obveze Knjižnice prema članovima
V. Stjecanje svojstva člana Knjižnice
VI. Prava i dužnosti korisnika Knjižnice
VII. Načini i uvjeti korištenja knjižničnom građom, uslugama i opremom
VIII. Naknada štete učinjene Knjižnici
IX. Prestanak svojstva člana Knjižnice
X. Prijelazne i završne odredbe
XI. Prilozi
 
Članak 2.
 
Ova Pravila utvrđuju uvjete pod kojima Knjižnica osigurava korištenje knjižničnom građom i uslugama te regulira prava i dužnosti svih korisnika tih usluga u skladu sa Statutom Knjižnice, Zakonom o knjižnicama te nacionalnim i međunarodnim preporukama koje osiguravaju pravo na pristup informacijama.

Članak 3.
 
Pravila Knjižnice primjenjivat će se na članove Knjižnice, kao i na one korisnike koji se nađu u prostorijama Knjižnice a nisu njezini članovi.
 
 
II. O KNJIŽNICI
 
Članak 4.
 
Knjižnica je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Zagreb.
Knjižnica obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost namijenjenu svim dobnim skupinama građana kroz organiziranu mrežu narodnih knjižnica.
 
Članak 5.
 
Zadaća  je Knjižnice omogućiti jednaku dostupnost svih izvora kulturnih i znanstvenih informacija i svih vrsta građe, osigurati mogućnosti  (građu i usluge) za cjeloživotno učenje kao uvjete za neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina.
 
Članak 6.
 
Mrežu Knjižnice čine Gradska knjižnica, Knjižnica Božidara Adžije, Bibliobus te  područne knjižnice, Knjižnica Tina Ujevića, Knjižnica Dubrava, Knjižnica Medveščak, Knjižnica Novi Zagreb, Knjižnica Augusta Cesarca, Knjižnica Sesvete, Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića, Gradska knjižnica Ante Kovačića, Knjižnica Marije Jurić Zagorke, Knjižnica Marina Držića, Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića i Knjižnica Vladimira Nazora, s mrežom ogranaka.

III. KNJIŽNIČNA GRAĐA I KNJIŽNIČNE USLUGE

Članak 7.
 
Knjižnična građa je sva građa koju Knjižnica sakuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje.
Knjižnična građa Knjižnice obuhvaća:
- knjižnu građu: knjige, brošure, časopisi, novine, muzikalije i rukopisi
- neknjižnu građu: zvučna građa, videograđa, elektronička građa, grafička građa, sitni tisak i igračke.
Jedinica knjižnične građe svaki je fizički primjerak građe koji ima svoj inventarni broj. Pojedini naslov knjižnične građe može imati više jedinica.
Zaštićena knjižnična građa ona je knjižnična građa kojom se korisnici mogu koristiti samo u prostorima Knjižnice, a obuhvaća rijetke knjige, rukopise i posebne zbirke.
 
Članak 8.
 
Knjižnične usluge su sve usluge koje Knjižnica pruža korisnicima radi zadovoljenja njihovih obrazovnih, informacijskih i kulturnih potreba, potreba za razonodom te potreba vezanih uz provođenje slobodnog vremena. One obuhvaćaju:
- informacijsko-referalne usluge (informacije o knjižničnoj građi, pomoć pri odabiru knjižnične građe, izradba tematskih popisa izvora, različite vrste informacija na osnovi raspoloživih izvora, upute na ostale izvore informacija, dokumente ili ustanove)
- posudbu knjižnične građe
- rezervaciju knjižnične građe
- omogućavanje korištenja knjižničnom građom u čitaonicama
- omogućavanje korištenja računalnom opremom
- pristup internetu
- pedagoško-animacijske aktivnosti za djecu i mlade
- aktivnosti i programe za odrasle
- reprografske usluge
- stručno vođenje po knjižnici
- međuknjižničnu posudbu (posudba knjižnične građe iz drugih knjižnica, namijenjena članovima Knjižnice za potrebe njihova stručnog i znanstvenog rada te posudba knjižnične građe drugim knjižnicama).

Članak 9.
 
Član Knjižnice je svaki njezin korisnik koji ima aktivno članstvo.
Članska iskaznica je neprenosiv identifikacijski dokument člana Knjižnice, koji obvezatno sadrži:
- naziv i adresu knjižnice u kojoj se član upisao
- članski broj
- ime i prezime člana
- godinu upisa i rok važenja iskaznice.
Članske iskaznice djece do 15 godina starosti bojom se razlikuju od iskaznice za odrasle članove.
Korisnik Knjižnice je svaki njezin posjetitelj, neovisno o članstvu u Knjižnici.
Zakasnina je naknada koju Knjižnica naplaćuje od člana za kašnjenje s povratom posuđene knjižnične građe.
Opomena je pismena obavijest kojom Knjižnica obavještava člana o isteku posudbenog roka.
 
 
IV. OBVEZE KNJIŽNICE PREMA ČLANOVIMA
 
Članak 10.
 
Knjižnica je obvezatna javno objavljenim Pravilima upoznati članove:
- s knjižničnom građom i knjižničnim uslugama
- s obvezama Knjižnice prema članovima
- s uvjetima stjecanja svojstva člana Knjižnice
- s pravima i dužnostima korisnika
- s načinima i uvjetima korištenja knjižničnom građom, uslugama i opremom
- s naknadom štete učinjene Knjižnici
- s uvjetima prestanka svojstva člana Knjižnice
- s Kućnim redom Knjižnice
- s iznosom članarine, zakasnine i cjenikom usluga koje se naplaćuju.

Članak 11.
 
Knjižnica je obvezatna upoznati članove sa svojim radnim vremenom. Radno vrijeme knjižnica mora biti javno istaknuto.
Knjižnica ili pojedini njezini odjeli mogu biti privremeno zatvoreni za korisnike. Odluku o tome Knjižnica je dužna javno istaknuti.

Članak 12.
 
U svakoj knjižnici članu moraju biti dostupna Pravila Knjižnice te način upućivanja prigovora.

Članak 13.
 
Knjižnica je obvezatna štititi osobne podatke članova i koristiti se njima samo u svrhu za koju su prikupljeni.
Podatke o posudbi građe, korisničke upite i sve ostale informacije vezane uz moguću identifikaciju člana Knjižnica će pohranjivati prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
 
 
  
V. STJECANJE SVOJSTVA ČLANA KNJIŽNICE

Članak 14.
 
Pod uvjetima određenim ovim Pravilima, članom Knjižnice može postati svaki građanin Grada Zagreba odnosno građanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu. Članom Knjižnice može postati i građanin koji nema prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu pod uvjetom da se u njemu školuje ili je u njemu zaposlen, uz predočenje dokaza o tome.
Članom Knjižnice može postati i strani državljanin s prijavljenim boravištem u Gradu Zagrebu, odnosno uz predočenje dokaza o zaposlenosti ili školovanju u Gradu Zagrebu.

Članak 15.
 
Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu:
a) građani uz predočenje osobne iskaznice
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice svojih roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika
d) djeca do 15 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika te uz predočenje dokumenata iz kojih je vidljiva godina rođenja i prebivalište djeteta
e) pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja Knjižnice
f) strani državljani uz predočenje putovnice i prijave boravka
Za sve kategorije obavezno je priložiti ispunjenu pristupnicu.

Članak 16.
 
Djeca od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života, a koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću, upisuju se besplatno isključivo u odjele za djecu i mlade.
Ostali korisnici upisuju se u odjele za odrasle. 

Članak 17.


Član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu.
Članska iskaznica je neprenosiva. U slučaju korištenja članske iskaznice suprotno Pravilima KGZ-a, iskaznica može biti oduzeta.
Član ne može imati dvije važeće članske iskaznice.

Članak 18.
 
Članovi Knjižnice mogu postati pojedine ustanove, tvrtke i sl., na temelju sporazuma zaključenog između Knjižnice i tih organizacija.
 
Članak 19.
 
Počasnim članom Knjižnice mogu postati ugledni znanstveni i javni djelatnici na prijedlog koordinatora odjela ili voditelja knjižnica, a po odluci ravnatelja.

Članak 20.
 
Članstvo u Knjižnici vrijedi godinu dana od dana upisa. Članarina se plaća u jednoj knjižnici a u ostalim knjižnicama član se evidentira uz predočenje članske i osobne iskaznice.
Visinu članarine utvrđuje Upravno vijeće.

Pravo na besplatan upis u Knjižnicu imaju djeca od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života a koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću,  osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, prognanici te primatelji socijalne pomoći, uz predočenje odgovarajućeg dokumenta (članske iskaznice registriranih udruga, potvrde nadležnih ustanova ili medicinske dokumentacije). Pravo na besplatan upis imaju i umirovljenici Knjižnice te aktivni članovi Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Članak 21.
 
Obvezatni osobni podaci potrebni za stjecanje članstva koje Knjižnica prikuplja pri upisu navedeni su u obrascu Pristupnice.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA KNJIŽNICE
 
Članak 22.
 
Član Knjižnice ima pravo:
- služiti se svim knjižnicama u mreži
- služiti se cjelokupnom knjižničnom građom i knjižničnim uslugama pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilima
- biti obaviješten o knjižničnoj građi, knjižničnim uslugama i programima
- predlagati nabavu knjižnične građe
- predlagati poboljšanje knjižničnih usluga- rezervirati knjižničnu građu, prema odredbama ovih Pravila
- koristiti se računalnom opremom namijenjenom korisnicima, prema odredbama ovih Pravila
- žaliti se, prema odredbama ovih Pravila.
Članak 23.
 
Član koji smatra da je uskraćen u ostvarivanju svojih prava može u roku od 7 dana svoje primjedbe i žalbe uputiti ovim redoslijedom: dežurnom informatoru, koordinatoru ogranka, voditelju pojedine knjižnice, pomoćniku ravnateljice za korisnike i programe, ravnatelju Knjižnice, ili ih može uputiti na mejl prigovor@kgz.hr, odnosno u obrazac Pitanja i prijedlozi na mrežnim stranicama Knjižnice.
U svojoj žalbi član je obvezatan navesti svoje ime i prezime, članski broj, datum te naziv knjižnice u kojoj je uskraćen u ostvarivanju svojih prava.
Na primjedbu ili žalbu Knjižnica će članu odgovoriti u pisanom obliku. 

Članak 24.
 
Korisnik Knjižnice koji nije njezin član ima pravo:
- biti obaviješten o knjižničnoj građi
- biti obaviješten o knjižničnim uslugama
- sudjelovati u programima koje Knjižnica organizira, osim u redovitim animacijskim aktivnostima (npr. igraonice, pričaonice i dr.)
- jednokratno se koristiti knjižničnom građom u Knjižnici
- na pristup internetu, prema ovim Pravilima.

Članak 25.
 
Pri svakom dolasku u Knjižnicu član je dužan djelatniku Knjižnice predočiti svoju člansku iskaznicu.
Korisnik koji nije član Knjižnice dužan je djelatniku Knjižnice predati osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument.

Članak 26.
 
Korisnici Knjižnice dužni su čuvati knjižničnu građu i opremu od bilo kakvog oštećenja ili gubitka.
Korisnik koji ošteti knjižničnu opremu, izgubi ili ošteti knjižničnu građu, dužan je Knjižnici nadoknaditi tu štetu, prema odredbama ovih Pravila.

Članak 27.
 
Član Knjižnice dužan je u roku od 15 dana usmeno ili pismeno javiti Knjižnici promjenu bilo kojeg od svojih osobnih podataka koje Knjižnica prikuplja pri upisu.
 
Članak 28.
 
Član Knjižnice koji izgubi iskaznicu dužan je u roku od 24 sata gubitak prijaviti knjižnici u koju se upisao, a odgovara Knjižnici za svu knjižničnu građu posuđenu do prijave gubitka. Umjesto izgubljene članske iskaznice izdaje se duplikat uz naplatu cijene troškova.

Članak 29.
 
Korisnici Knjižnice dužni su se ponašati u skladu s Kućnim redom Knjižnice, koji je sastavni dio ovih Pravila.
Svojim ponašanjem korisnici su dužni drugim korisnicima omogućiti nesmetano korištenje knjižničnim uslugama, knjižničnom građom i opremom, a djelatnicima Knjižnice omogućiti nesmetan rad.
 
VII. NAČINI I UVJETI KORIŠTENJA KNJIŽNIČNOM GRAĐOM, USLUGAMA I OPREMOM

Članak 30.
 
Član može posuditi knjižničnu građu na korištenje u Knjižnici i izvan Knjižnice. Zaštićena knjižnična građa koristi se samo u prostorima Knjižnice, po posebnim uvjetima. Građa namijenjena slijepim i slabovidnim osobama posuđuje se uz predočenje odgovarajućeg dokumenta (članske iskaznice registriranih udruga ili potvrde nadležnih ustanova, odnosno medicinske dokumentacije).

Članak 31.
 
U svakoj knjižnici mreže član može odjedanput posuditi ukupno 6 naslova knjižnične građe, od čega najviše 3 naslova istovrsne knjižnične građe. Iznimno, uz odobrenje informativne službe, a ovisno o specifičnostima fonda, u pojedinim je knjižnicama moguća posudba i više od 3 naslova istovrsne građe.
U Bibliobusu član može posuditi 5 jedinica knjižnične građe.
Za potrebe stručnog i znanstvenog rada dežurni informator može članu odobriti posudbu više naslova istovrsne knjižnične građe.

Članak 32.
 
Član ne može istovremeno posuditi više jedinica knjižnične građe istog naslova u istoj knjižnici, kao ni unutar mreže Knjižnice.

Članak 33.
 
Rokovi posudbe za pojedine vrste knjižnične građe:
1. knjige (tiskane ili zvučne), jezični i informatički tečajevi i note - 21 dan; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 63 dana
2. knjižnična građa u Bibliobusu - 30 dana; od 15. srpnja do 1. rujna knjižnična se građe u Bibliobusu ne posuđuje
3. audiovizualna i elektronička građa te časopisi koji se posuđuju - 7 dana; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 14 dana
4. igračke – 21 dan; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 63 dana
5. zvučne knjige za slijepe i slabovidne osobe - 21 dan

Članak 34.
 
Osim rezervirane knjižnične građe, posudba knjižnične građe može se produžiti samo za još jedan posudbeni rok, a nakon povrata tih jedinica knjižnične građe, član ne može toga dana posuditi isti naslov u istoj knjižnici.

Članak 35.
 
Korisnik može telefonski rezervirati bilo koju jedinicu knjižnične građe namijenjenu posudbi ili korištenju u prostorima Knjižnice ako se ta jedinica nalazi u knjižnici.
Rezervacija knjižnične građe vrijedi tri radna dana.
Knjižničnu građu koja je u posudbi član može rezervirati samo osobno u knjižnici.
 
 
Članak 36.
 
Djeca od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života a koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću, sa svojom članskom iskaznicom, koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za djecu. Iznimno, uz odobrenje informatora, djeca se mogu za osobne potrebe koristiti potrebnom knjižničnom građom i uslugama s drugih odjela. Uz dopuštenje roditelja, skrbnika ili udomitelja djeca se mogu koristiti i ostalom knjižničnom građom i uslugama iz drugih odjela.
Djeca se mogu koristiti internetom samo ako su pod nadzorom dežurnoga djelatnika.
Mladi od 15 do 17 godina, sa svojom članskom iskaznicom, koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za odrasle i odjela za mlade.
Glazbene odjele knjižnica mogu koristiti samo odrasli članovi.
Sve obveze prema Knjižnici u ime korisnika do 18 godina starosti preuzima njegov roditelj, odnosno udomitelj ili skrbnik.
Odrasli korisnici, sa svojom članskom iskaznicom, koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za odrasle. Iznimno, uz odobrenje informatora, odrasli se mogu povremeno, za osobne potrebe, stručni i znanstveni rad, koristiti knjižničnom građom i uslugama s odjela za djecu i mlade.
Sve obveze prema Knjižnici proizišle iz ovih Pravila odrasli korisnici preuzimaju u svoje ime.
Redovite i posebne programe knjižnice organiziraju za sve dobne skupine i svi se korisnici njima mogu koristiti prema osobnom izboru, osim ako su pripremljeni za posebne, zatvorene skupine.
Ako je član spriječen, njegov roditelj, udomitelj ili skrbnik, odnosno ovlaštenik, može za njega posuditi knjižničnu građu, uz predočenje svoga identifikacijskog dokumenta, članske iskaznice člana za kojega posuđuje te fotokopije osobne iskaznice člana za kojeg posuđuje.
 
Članak 37.
 
Reprografske usluge (fotokopiranje, skeniranje i fotografiranje knjižnične građe) Knjižnica pruža u pojedinim jedinicama mreže, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu, Pravilniku o zaštiti knjižnične građe te ovim Pravilima, a naplaćuju se po važećem Cjeniku.
Fizičke i pravne osobe mogu dobiti dozvolu za fotografiranje građe vlastitim fotoaparatom.
Radi zaštite knjižnične građe, Knjižnica ne dopušta reprografiranje građe iz posebnih zbirki.

Članak 38.

Član koji ne vrati na vrijeme knjižničnu građu, dužan je platiti zakasninu koja se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja.

Članak 39.
 
Članu koji ne vrati posuđenu knjižničnu građu ni nakon poslane pismene obavijesti Knjižnica onemogućuje posudbu u svim knjižnicama mreže. Knjižnica može pokrenuti sudski postupak radi povratka knjižnične građe i radi naknade štete.

Članak 40.
 
Pri posudbi član treba temeljito pregledati knjižničnu građu te odmah upozoriti djelatnika Knjižnice o bilo kakvim nedostacima ili oštećenjima. U suprotnom, rizik odgovornosti za naknadu štete utvrđene prilikom povrata knjižnične građe pada na njegov teret.

Članak 41.
 
Izabranu knjižničnu građu u slobodnom pristupu član je obvezatan zadužiti kod djelatnika Knjižnice.

Članak 42.
 
Članovi Knjižnice mogu se u knjižnicama mreže koristiti računalnom opremom:
- za pretraživanje knjižničnoga kataloga
- za pristup elektronički čitljivoj knjižničnoj građi
- za pretraživanje baza podataka
- za pristup internetu
- za uredske aplikacije.
Korisnici koji nisu članovi Knjižnice mogu se u knjižnicama mreže koristiti računalnom opremom:
- za pretraživanje knjižničnoga kataloga
- za pristup internetu.
Prednost pri korištenju računalnom opremom imaju članovi Knjižnice.

Članak 43.
 
Na računalnoj opremi korisnicima nije dopušteno:
- instaliranje dodatnih softvera i dodatnog hardvera
- mijenjanje izgleda osnovnog ekrana
- mijenjanje sustava datoteka na tvrdom disku
- pokretanje izvršnih datoteka koje traže instalaciju, a nisu vlasništvo Knjižnice
- korištenje bilo kojim e-mail klijentom (Outlook i sl.) za osobne potrebe.
Također nije dopušteno rastavljanje i oštećivanje računalne opreme.
Spremanje vlastitih datoteka i preuzimanje i spremanje datoteka s interneta moguće je samo u dogovoru s dežurnim informatorom. Mediji za spremanje podataka i papir koji se koristi za tiskanje datoteka naplaćuju se po važećem Cjeniku.

Članak 44.
 
Na računalnoj opremi nije dopušteno pretraživanje sadržaja na internetu koji na bilo koji način nisu u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.
 
Članak 45.
 
Korištenje računalnom opremom za pojedine vrste poslova i kategorije korisnika može se naplaćivati i vremenski ograničiti, o čemu odluku donosi Upravno vijeće Knjižnice.
Korištenje računalima namijenjenim isključivo pretraživanju knjižničnoga kataloga ne naplaćuje se. 
 
Članak 46.
 
Ako Knjižnica u svom fondu nema građu potrebnu članu za njegov stručni i znanstveni rad, na njegov će mu zahtjev Knjižnica nastojati osigurati traženu građu međuknjižničnom posudbom, u skladu s pravilima međuknjižnične posudbe.
Međuknjižničnu posudbu za Knjižnicu organizira Gradska knjižnica, kao središnja matična knjižnica.

Članak 47.
 
Osobe izvan područja Grada Zagreba koje ne mogu biti članovi Knjižnice, mogu dobiti knjižničnu građu Knjižnice na korištenje samo preko drugih knjižnica sustavom međuknjižnične posudbe, prema pravilima međuknjižnične posudbe.

Članak 48.
 
Pravne osobe mogu zatražiti da im Knjižnica odobri izlaganje svoje građe i izvan njezinih prostora.
Organizator izložbe dužan je najmanje 60 dana prije održavanja izložbe podnijeti ravnatelju Knjižnice pismeni zahtjev za posudbu građe s obrazloženjem.
Organizator izložbe treba udovoljiti uvjetima sigurnosti i drugim propisanim uvjetima te u dogovorenom roku trajanja izložbe vratiti posuđenu građu.
Članak 49.
 
Knjižnica omogućava televizijsko snimanje građe samo u svom prostoru, prema pravilima o korištenju knjižničnom građom, ukoliko ona ima svojstvo kulturnoga dobra (primjerice građa iz posebnih zbirki).
Sadržaj, termin i mjesto snimanja dogovaraju se s ravnateljem/voditeljem Knjižnice uz pismeni zahtjev i obrazloženje.
Uz snimljenu građu, obvezatno je navesti izvor: puni naslov Knjižnice, zbirke i sl.  

Članak 50.
 
Pravna osoba, nakladnik, može se pismenim zahtjevom ravnatelju Knjižnice obratiti sa zamolbom za korištenje građom radi ponovnog izdanja ili pretiska.
Knjižnica ima pravo tražiti naknadu za korištenje građom, odnosno tiskanu napomenu u ponovnom izdanju ili pretisku o izvorniku uz pravni naslov knjižnice, zbirke i sl.
Nakladnik je obvezatan svoje pravo objavljivanja autorskoga djela regulirati izdavačkim ugovorom te voditi računa o autorskom i nakladničkim imovinskim pravima. 
Članak 51.
 
Na zahtjev pravne osobe, a u svrhu edukacije korisnika, organizira se stručno vođenje po knjižnicama.
Stručno vođenje dogovara se telefonski, pismeno ili osobno, najmanje dva tjedna prije planiranoga termina.
Skupina posjetitelja ne smije biti veća od 30 osoba.

VIII. NAKNADA ŠTETE UČINJENE KNJIŽNICI

Članak 52.
 
Šteta učinjena na knjižničnoj građi može se nadoknaditi istim naslovom knjižnične građe ili novčanim iznosom. Koordinator ili voditelj knjižnice može iznimno odobriti da član nadoknadi štetu drugom knjižničnom građom.
 
Članak 53.
 
Iznos naknade za oštećenu ili izgubljenu knjižničnu građu određuje se u skladu s procijenjenom vrijednosti građe za Knjižnicu. Na knjižničnu građu ne obračunava se postotak godišnje amortizacije.

Članak 54.
 
Visinu naknade oštećene rijetke i vrijedne knjižnične građe ili građe koje u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu, utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Knjižnice.

Članak 55.
 
Šteta koju korisnik napravi na knjižničnoj opremi ili inventaru nadoknađuje se u stvarnoj protuvrijednosti.

Članak 56.
 
Za materijalnu štetu koju učine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, odnosno staratelji ili usvojitelji.

Članak 57.
 
Protiv odluke o naknadi štete član ima pravo podnijeti prigovor ravnatelju Knjižnice.
Odluka ravnatelja je konačna.
 
IX. PRESTANAK SVOJSTVA ČLANA KNJIŽNICE

Članak 58.
 
Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana ako postupa protivno odredbama Pravila te na vlastiti zahtjev. Na osnovi prijedloga koordinatora ili voditelja knjižnice, odluku o prestanku svojstva člana donosi ravnatelj Knjižnice.
 
 
 ​X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 59.
 
Ova Pravila mogu se izmijeniti po istom postupku po kome su i donesena.

Članak 60.
 
Za eventualne sporove vezane uz primjenu ovih Pravila nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 61.
 
Autentična tumačenja ovih Pravila daje Upravno vijeće Knjižnice preko ravnatelja Knjižnice.

Članak 62.
 
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primijenjuju se od 01.01.2017. Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila Knjižnica grada Zagreba donesena 17.12.2010. kao i sve naknadno donesene izmjene. Izmjene Pravila KGZ-a stupaju na snagu danom donošenja a primjenjuju se od 17.01.2017.                  
                      
 
Predsjednica Upravnog vijeća
Tea Grašić Kvesić, prof.                                  
 
 
Ur. 1051
Zagreb, 28.12.2016.