Zakoni
Zakon o knjižnicama (NN 105/97, izmjene 5/98, 104/00, 69/09)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97 , 47/99 , 35/08)
 Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
Zakon o sanaciji javnih ustanova (NN 136/12)
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09),  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 152/14, 98/15)
 Zakon o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14)
 Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 77/11, 25/13, 85/15)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, pročišćeni tekst 106/12)
Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)
 Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
Zakon o osobnom identifikacijskom broju (60/08)
Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11)
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 80/10)
Zakon o kulturnim vijećima (NN 53/2001)
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, izmjene 107/07, 94/13)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, ispravak 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, pročišćeni tekst 126/12, 94/13)
Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/03, 76/05)
Zakon o srednjem školstvu (NN 69/03, 81/05)
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06)
Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07)
 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13)
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)
Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, pročišćeni tekst 19/13)
 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06)
 Zakon o gradnji (NN 175/03, 100/04), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 152/08, 38/09)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07,90/11)
Zakon o medijima (NN 59/04, NN 84/11, NN 81/13)
Zakon o elektroničkim medijima 
(NN 152/09)