Odjel za odrasle
Knjižnični fond Odjela za odrasle:
  • 21.764 sveska beletristike
  • 17 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
Usluge:
  • posudba knjižne građe
  • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
  • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
  • pristup internetu
  • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
  • rezervacija knjižne građe
  • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature, periodičkih publikacija kao i dnevnog i tjednog tiska samo u čitalačkim zonama i Čitaonici
  • u izlozima Knjižnice kontinuirano se postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja, likovne izložbe