Pravni akti

Statut
Pravilnik o radu
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
Pravila Knjižnica grada Zagreba