Pravila knjižnice iz 1907. godine
PRAVILA “KNJIŽNICE KR. I SLOB. GRADA ZAGREBA”
 
§.1.
“Knjižnica kr. i slob. grada Zagreba” smeštena je do daljne odredbe u Kuli Kamenitih vrata, a uprava i čuvanje iste povjereno je do 1. siečnja 1909 družbi “Braće Hrvatskoga Zmaja”, koja se obvezala da će bezplatno raditi za tu obće koristnu i potrebnu instituciju.- Družba izmedju sebe bira ravnatelja knjižnice, koji će svake godine podnositi izvještaj poglavarstvu grada Zagreba o poslovanju. Knjige družbom sabrane postaju svojinom grada.
§.2.
Knjižnica je slobodna, javna, moderna biblioteka, osnovana i uredjena za sve slojeve pučanstva grada Zagreba.
§.3.
Svaki stanovnik gradski, koji je navršio 15 godinu /bio ženskoga ili mužkoga spola/ smije bezplatno rabiti knjige gradske knjižnice bilo u čitaonicama bilo kod kuće.
§.4.
Svaki čitač, koji želi kući posuditi knjige mora se pismeno obvezati poštenom riečju i podpisom jamčiti da će se pokoravati svim pravilima i kućnome redu knjižnice.
§.5.
Nitko ne smije više od jedne knjige posuditi, nitko knjige dulje od 14 dana kod sebe zadržati. – Iznimke može dozvoliti samo ravnatelj knjižnice iz važnijih razloga.
§.6.
Izvan čitaonice mogu se knjige posuditi samo uz izkaznicu izdanu po ravnatelju knjižnice, koja se može izdati svakom stanovniku grada /iznad 15.g./, ako je poznat bibliotečnom osoblju ili ako svoju identičnost dokaže bilo policajnom izkaznicom, bilo vojničkom putnicom, ili sličnim certifikatom.
§.7.
Knjiga se može posuditi samo predajom posudnice i to samo jedan put na dan.- “Posudnice” su tako dugo u pohrani knjižnice, dok je knjiga posudjena i tako dugo jamči čitač za nju.
§.8.
Knjige se redovito ne posudjuju izvan Zagreba.
Rukopisi, dragociena djela ne posudjuju se izvan biblioteke.
§.9.
Tko knjigu izgubi ili ošteti, mora nadoknaditi štetu, kao da je knjiga nova.- Svaki se čitač upozorava, da pri posudbi dotičnom činovniku pokaže, ako je već slučajno knjiga oštećena.
§.10.
Tko knjigu zadrži dulje od odredjenog roka, bit će pismeno opomenut i mora platiti 10 fil. a tko se i opomeni ne odazove, morat će podvorniku, koj će doći po knjigu platiti 40 filira.
§.11.
Iz službenih razloga može ravnateljstvo knjižnice zahtievati knjige natrag i prije odredjenoga roka.
§.12.
Zabranjeno je u čitaonici pljuvati na tlo, glasno govoriti, smetati čitače, pušiti i po knjigama šarati.- Čitači dužni su pristojno se ponašati i paziti da se knjige neoštete ili možda čak ne odnesu.
§.13.
Svaku promjenu stana mora čitač, koji kući posudjuje knjige, najaviti knjižnici.
§.14.
Čitaoci, kod kojih u porodici vlada zarazna, priljepčiva bolest, nesmiju za vrieme te bolesti polaziti čitaonice, niti posudjivati knjige.
§.15.
Knjižnica i čitaonica otvorene su na obične dane od 6-9 sati na večer, a nedjeljom od 1 11 do 12 sati o podne.-
Čitaonica za novine bit će otvorena dnevno od 9-12 sati prije podne.
Od 1. rujna do 1. listopada bit će knjižnica zatvorena u svrhu revizije i čišćenja knjiga te od 24. prosinca do 2. siečnja svake godine.
§.16.
Nadzornik čitaonice dužan je svaku nepodobštinu najaviti ravnateljstvu, te svakoga čitača, koji se kućnome redu ne bi pokorio, dati odstraniti po podvorniku.
Ravnateljstvo pako može takvom čitaču zabraniti na dulje ili kraće vrieme ili posve polazak čitaonice, te pogodnost posudjivanja knjiga.
 
U Zagrebu, 2. prosinca 1907.
Ravnateljstvo Knjižnice slob. i kr. glavnoga grada ZAGREBA.