Ivo Bralić: Sto prirodnih znamenitosti Hrvatske

Autor predstavlja stotinu prirodnih - geoloških, geomorfoloških, hidroloških, šumskih, florističkih, faunističkih i krajobraznih znamenitosti Hrvatske, opisujući njihove prirodne i kulturno-povijesne osobitosti. Bogato ilustrirana knjiga namijenjena je širokom krugu čitatelja, kao priručnik na putovanjima, izletima i ekskurzijama te kao poticaj na upoznavanje Hrvatske.

vidi katalog >