Gdje su dokazi?

Autori zagovaraju medicinu utemeljenu na dokazima (evidence based medicine, EBM), odnosno razvoj kliničkih istraživanja koja pridonose razumijevanju uzroka bolesti i načina na koji se bolest javlja i razvija, unapređuju dijagnostiku, terapiju i prevenciju te poboljšavaju pouzdanost prognoze. Takva istraživanja prenose rezultate temeljnih istraživanja u kliničku praksu integrirajući ih s kliničkim iskustvom i značajkama bolesnika. Medicina utemeljena na dokazima nezaobilazni je postupak u kliničkim istraživanjima, ali i u rješavanju svakodnevne kliničke problematike. To je svjesna, jasna i razborita primjena najboljih mogućih dokaza pri odlučivanju o skrbi pojedinog bolesnika. Medicina utemeljena na dokazima obuhvaća pronalaženje znanstveno-istraživalačkih rezultata, njihovu kritičku procjenu glede pouzdanosti, kliničke valjanosti i primjenjivosti, primjenu i procjenu uspješnosti primjene glede unapređenja skrbi bolesnika. Stoga medicina utemeljena na dokazima pruža nepristrani i svrsishodni postupak prilaženju istraživačkom problemu, kritičkom postavljanju problematike i hipoteze istraživanja te vrednovanju i tumačenju rezultata. Za razvoj medicine utemeljene na dokazima nužno je, tvrde autori, veće uključivanje javnosti i bolesnika kako u određivanju ciljeva kliničnih istraživanja (da bi bolje odgovarala potrebama bolesnika), tako i u određivanju načina na koji će ona biti regulirana (kako ih pretjerana regulacija ne bi otežavala ili onemogućavala, odnosno kako nedovoljna regulacija ne bi dovela do istraživanja koja predstavljaju neprihvatljiv rizik za sudionike).

vidi katalog >