Odjel za odrasle
Knjižnični fond Odjela za odrasle:
  • 15.351 svezak knjiga (3.363 - znanost, 11.218 - beletristika, 770 - priručni fond)
  • 10 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
Usluge
  • posudba građe
  • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
  • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
  • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
  • rezervacija građe
  • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature, periodičkih publikacija, dnevnog i tjednog tiska, dječjih novina i časopisa samo u knjižnici