Odluke Upravnog vijeća u 2022. godini

 • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu KGZ-a za 2021. godinu
 • Odluka o otpisu knjižnične građe
 • Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja KGZ-a za 2022. godinu
 • Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu informatičke opreme
 • Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluge osiguranja
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u KGZ-u
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Pravila KGZ-a
 • Odluka o donošenju rebalansa Financijskog plana KGZ-a
 • Odluka o donošenju rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2022.
 • Odluka o početku postupka nabave za radove na obnovi zgrade Gradske knjižnice
 • Odluka o početku postupka nabave uredskog materijala
 • Opći uvjeti online upisa
 • Odluka o donošenju Pravilnika o informacijskoj sigurnosti
 • Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Pravila KGZ-a
 • Odluka o ljetnom radnom vremenu KGZ-a
 • Odluka o donošenju rebalansa Financijskog plana KGZ-a
 • Odluka o donošenju rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2022.
 • Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o radu
 • Odluka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja
 • Odluka o donošenju Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave
 • Odluka o donošenju 3. rebalansa Financijskog plana KGZ-a za 2022.
 • Odluka o donošenju 3. rebalansa Plana nabave KGZ-a za 2022.
 • Odluka o usvajanju prijava programa za 2023. financiranih od MKIM