Upisi i posudba

Pravila Knjižnica grada Zagreba

Pravila sadrže:
 1. Opće odredbe
 2.  O Knjižnici
 3. Knjižnična građa i knjižnične usluge
 4. Obveze Knjižnice prema članovima
 5.  Stjecanje svojstva člana Knjižnice
 6. Prava i dužnosti korisnika Knjižnice
 7. Načini i uvjeti korištenja knjižničnom građom, uslugama i opremom
 8. Naknada štete učinjene Knjižnici
 9. Prestanak svojstva člana Knjižnice
 10. Prijelazne i završne odredbe
 11.  Prilozi (Pristupnica za upis, Pristupnica online upisCjenik uslugaPravila međuknjižnične posudbeKućni red)
 
IZVOD IZ PRAVILA KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA NA TEMELJU PROČIŠĆENOG TEKSTA OD DANA 09.05.2022.
 
Članak 2.

Ova Pravila utvrđuju uvjete pod kojima Knjižnica osigurava korištenje knjižničnom građom i uslugama te regulira prava i dužnosti svih korisnika tih usluga u skladu sa Statutom Knjižnice, Zakonom o knjižnicama te
nacionalnim i međunarodnim preporukama koje osiguravaju pravo na pristup informacijama.
 
Članak 7.
 
Knjižnična građa je sva građa koju Knjižnica sakuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje.
Knjižnična građa Knjižnice obuhvaća:
– knjižnu građu: knjige, brošure, časopisi, novine, muzikalije i rukopisi
– neknjižnu građu: zvučna građa, videograđa, elektronička građa, grafička građa, sitni tisak i igračke.

Članak 9.
Član Knjižnice svaki je njezin korisnik koji ima aktivno članstvo.
Članska je iskaznica neprenosiv identifikacijski dokument člana Knjižnice.
Članska iskaznica djece do 15 godina bojom se razlikuje od iskaznice za odrasle članove.
Korisnik Knjižnice svaki je njezin posjetitelj, neovisno o članstvu u Knjižnici.

 
Članska iskaznica (odrasli)

Članska iskaznica (odrasli)   

Članska iskaznica (djeca i mladež)

Članska iskaznica (djeca i mladež)   
 
Članak 13.
 
Knjižnica ima obvezu štititi osobne podatke članova i koristiti se njima samo u svrhu za koju su prikupljeni.
Podatke o posudbi građe, korisničke upite i sve ostale informacije u vezi s mogućom identifikacijom člana Knjižnica će pohranjivati prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.
 
Članak 14.
 
Pod uvjetima određenima ovim Pravilima, članom Knjižnice može postati svaki građanin Grada Zagreba odnosno građanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu. Članom Knjižnice može postati i građanin koji nema prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu pod uvjetom da se u njemu školuje ili je u njemu zaposlen, uz predočenje dokaza o tome.
Članom Knjižnice može postati i strani državljanin s prijavljenim boravištem u Gradu Zagrebu odnosno uz predočenje dokaza o zaposlenosti ili školovanju u Gradu Zagrebu.

Članak 15.

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu:
a) građani uz predočenje osobne iskaznice
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice i službenog dokumenta obrazovne ustanove
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice svojih roditelja, udomitelja ili skrbnika
d) djeca do 15 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, udomitelja ili skrbnika te uz predočenje osobne iskaznice ili dokumenata iz kojih su vidljivi godina rođenja i prebivalište djeteta
e) pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja Knjižnice
f) strani državljani uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta i prijave boravka.
Za sve kategorije obavezno je priložiti ispunjenu pristupnicu.
 
Članak 16.
 
Djeca koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina upisuju se besplatno isključivo u odjele za djecu i mlade.
Ostali korisnici upisuju se u odjele za odrasle.
 
Članak 17.
 
Član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu.
Članska je iskaznica neprenosiva.
Član ne može imati dvije važeće članske iskaznice.
Članak 20.
 
Članstvo u Knjižnici vrijedi godinu dana od upisa. Članarina se plaća u jednoj knjižnici ili online. Po dolasku u knjižnicu član se evidentira uz predočenje članske i osobne iskaznice ili po potrebi dokazom o temelju upisa iz članka 15. ovog Pravilnika.Visinu članarine utvrđuje Upravno vijeće.
Pravo na besplatan upis u Knjižnicu imaju djeca s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina, osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata, te primatelji socijalne pomoći, uz predočenje odgovarajućeg dokumenta (članske iskaznice registriranih udruga, potvrde nadležnih ustanova ili medicinske dokumentacije). Pravo na besplatan upis imaju i umirovljeni djelatnici Knjižnica grada Zagreba te aktivni članovi Zagrebačkoga knjižničarskog društva uz dokaz o plaćenoj članarini za tekuću godinu.

Članak 21. 
 
„Članstvo u Knjižnici može se ostvariti ili obnoviti i online putem.
Za ostvarivanje članstva član ispunjava online pristupnicu putem aplikacije eZaKi.
Podatke o djetetu mlađem od 16 godina upisuje roditelj ili skrbnik.
Osobe koje imaju pravo na besplatan upis, a nisu mlađe od 15 godina, članstvo u Knjižnici mogu ostvariti ili obnoviti online putem slanjem zahtjeva na e-mail adresu upisi@kgz.hr.
Prilikom dolaska u Knjižnicu tako upisani član bit će evidentiran uz predočenje dokaza o temelju upisa iz članka 15. ovog Pravilnika. Utvrdi li se netočnost unesenih podataka, član gubi pravo članstva, bez mogućnosti povrata upisnine.

 
Članak 23.
 
 Član Knjižnice ima pravo:
– služiti se svim knjižnicama u mreži
– služiti se cjelokupnom knjižničnom građom i knjižničnim uslugama pod uvjetima utvrđenima ovim Pravilima
– biti obaviješten o knjižničnoj građi, knjižničnim uslugama i programima
– predlagati nabavu knjižnične građe
– predlagati poboljšanje knjižničnih usluga
– rezervirati knjižničnu građu prema odredbama ovih Pravila
– koristiti se računalnom opremom namijenjenom korisnicima prema odredbama ovih Pravila
– žaliti se prema odredbama ovih Pravila.
 
Članak 24.
 
Član koji smatra da je uskraćen u ostvarivanju svojih prava, primjedbe i žalbe može u roku od 7 dana uputiti ovim redoslijedom: dežurnom informatoru, koordinatoru ogranka, voditelju pojedine knjižnice, pomoćniku ravnatelja za korisnike i programe, ravnatelju Knjižnice, ili ih može uputiti na adresu elektroničke pošte prigovor@kgz.hr odnosno u obrazac Pitanja i prijedlozi na mrežnim stranicama Knjižnice.
U svojoj žalbi član ima obvezu navesti svoje ime i prezime, članski broj, datum te naziv knjižnice u kojoj mu je uskraćeno ostvarivanje prava.
Na primjedbu ili žalbu Knjižnica će članu odgovoriti u pisanom obliku. 

Članak 26.
 
Pri svakom dolasku u Knjižnicu član je dužan djelatniku Knjižnice predočiti svoju člansku iskaznicu.

Članak 28.
 
Član Knjižnice dužan je u roku od 15 dana usmeno ili pismeno javiti Knjižnici promjenu bilo kojeg od svojih osobnih podataka koje Knjižnica prikuplja pri upisu. Svoje podatke član je u mogućnosti samostalno ažurirati putem aplikacije eZaKi.
 Članak 29.
 
Član Knjižnice koji izgubi iskaznicu dužan je u roku od 24 sata gubitak prijaviti knjižnici u koju se upisao, a odgovara Knjižnici za svu knjižničnu građu posuđenu do prijave gubitka. Članu se izdaje nova iskaznica uz naplatu cijene troškova.
Članak 32.
 
U svakoj knjižnici mreže član može odjedanput posuditi ukupno DESET naslova knjižnične građe, od čega najviše tri naslova knjižne građe. Uz odobrenje dežurnog informatora, a ovisno o specifičnostima fonda, u pojedinim je knjižnicama moguća posudba i više od tri naslova istovrsne građe.
U Bibliobusu član može posuditi pet jedinica knjižnične građe i pet jedinica audiovizualne i elektroničke građe.
Knjižnica omogućuje članovima posudbu e-knjige putem aplikacije ZaKi Book. Član ima pravo posuditi najviše dva naslova e-knjige odjednom, odnosno pet naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca, koje može koristiti istovremeno na četiri uređaja.
 

Članak 33.
 
Član ne može istovremeno posuditi više jedinica knjižnične građe istog naslova u istoj knjižnici, kao ni unutar mreže Knjižnice.

Članak 34.
 
Rokovi posudbe za pojedine vrste knjižnične građe:
1. knjige (tiskane ili zvučne), jezični i informatički tečajevi i note – 21 dan; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 63 dana
2. zvučne knjige za slijepe i slabovidne osobe – 21 dan
3. e-knjiga – 21 dan, bez mogućnosti produženja i rezervacije
4. knjižnična građa u Bibliobusu – 30 dana; AVE građa u Bibliobusu – 14 dana; od 15. srpnja do 1. rujna knjižnična se građa ne posuđuje
5. audiovizualna i elektronička građa te časopisi za posudbu –10 dana; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 21 dan;
6. igračke – 21 dan; od 15. lipnja do 15. kolovoza građa se posuđuje na 63 dana
 
Članak 35.

Osim rezervirane knjižnične građe, posudba knjižnične građe može se produžiti samo za još jedan posudbeni rok, a nakon povrata tih jedinica knjižnične građe član ne može toga dana posuditi isti naslov u istoj knjižnici. Produljenje roka posudbe građe član može izvršiti telefonom, osobno u knjižnici ili online kroz korisnički račun.
 
Članak 36.
 
Korisnik može telefonski ili online provjeriti status bilo koje jedinice knjižnične građe namijenjene posudbi ili korištenju u prostorima Knjižnice.
Knjižničnu građu član može rezervirati osobno u knjižnici ili online. Rezervacija knjižnične građe vrijedi tri radna dana.


Korisnici Bibliobusa knjižničnu građu mogu rezervirati isključivo telefonskim putem ili putem e-mail adrese bibliobus@kgz.hr.

Članak 37.
 
Djeca koja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili gradu Zaprešiću, od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina sa svojom članskom iskaznicom koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za djecu. Iznimno, uz odobrenje informatora, djeca se mogu za osobne potrebe koristiti potrebnom knjižničnom građom i uslugama drugih odjela. Uz dopuštenje roditelja, skrbnika ili udomitelja djeca se mogu koristiti i ostalom knjižničnom građom i uslugama drugih odjela.
Djeca se mogu koristiti internetom samo ako su pod nadzorom dežurnoga djelatnika.
Mladi od 15 do 17 godina sa svojom članskom iskaznicom koriste se knjižničnom građom i uslugama odjela za odrasle i odjela za mlade.
Sve obveze prema Knjižnici u ime korisnika do 18 godina preuzima njegov roditelj, udomitelj ili skrbnik.
Odrasli se korisnici sa svojom članskom iskaznicom koriste knjižničnom građom i uslugama odjela za odrasle. Iznimno, uz odobrenje informatora, mogu se povremeno, za osobne potrebe, stručni i znanstveni rad, koristiti knjižničnom građom i uslugama odjela za djecu i mlade.
Sve obveze prema Knjižnici proizišle iz ovih Pravila odrasli korisnici preuzimaju u svoje ime.
Redovite i posebne programe knjižnice organiziraju za sve dobne skupine i svi se korisnici njima mogu koristiti prema osobnom izboru, osim ako su pripremljeni za posebne, zatvorene skupine.
Ako je član spriječen, njegov roditelj, udomitelj ili skrbnik odnosno ovlaštenik može za njega posuditi knjižničnu građu, uz predočenje članske iskaznice člana za kojega posuđuje te uvida u osobnu iskaznicu člana za kojeg posuđuje.

Članak 39.
 
Član koji ne vrati na vrijeme knjižničnu građu dužan je platiti zakasninu koja se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja  prema važećem cjeniku.
 

Članak 53.
 
Šteta učinjena na knjižničnoj građi može se nadoknaditi istim naslovom knjižnične građe ili, uz odobrenje dežurnog informatora, drugim naslovom knjižnične građe.
 

Članak 59.
 
Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana ako postupa protivno odredbama Pravila te na vlastiti zahtjev. Na osnovi prijedloga koordinatora ili voditelja knjižnice odluku o prestanku svojstva člana donosi ravnatelj Knjižnice.

Članak 63.
 
Ovaj Pročišćeni tekst Pravila Knjižnica grada Zagreba usklađen je s osnovnim tekstom Pravila od 2016.godine, te Izmjenama i dopunama donesenim nakon toga, a primjenjuje se od 31.05.2022.   
 
Predsjednica Upravnog vijeća
Aleksandra Cvitković

Ur. 203
Zagreb, 09.05.2022.