Tin Ujević

Tin (Augustin) UJEVIĆ rođen je u Vrgorcu 5. srpnja 1891. godine u obitelji učitelja. Školovao se u Imotskom i Makarskoj, potom u Splitu gdje je 1909. u Klasičnoj gimnaziji maturirao. Te mu je godine u časopisu "Mlada Hrvatska" objavljena prva pjesma "Za novim vidicima". Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a potom i u Beogradu i Parizu.

Učenik Antuna Gustava Matoša, pisao je članke, kritike, polemike, eseje, feljtone i putopise. Kao pjesnik spaja klasično i moderno, harmoniju strofa sa slobodnom metaforikom. Kao liričar javio se već u "Hrvatskoj mladoj lirici" (1914).

U životu nepomirljiv i neprilagodljiv (pravaš, artist, republikanac, beskućnik, erudit, novinar) on se i u književnom stvaranju kreće u širokoj i raznobojnoj skali od himničkih zanosa i ushita do nirvanske rezignacije, od eksperimentalnih stihova do antologijskih sinteza.

Ujević je, posebno u posljednjem desetljeću svoga života, prevodio poeziju i prozu (Proust, Rimbaud, Conrad, Whitman, Gide i dr.).

Umro je u Zagrebu 12. studenoga 1955.


DJELA TINA UJEVIĆA (važnija dostupna izdanja)
 • SABRANA DJELA. sv. I.-XVII. Glavni urednik Dragutin Tadijanović. Zagreb, Znanje, 1963.-1967.
 • TIN UJEVIĆ. I. i II . Priredio Šime Vučetić. Zagreb, Matica hrvatska - Zora, 1970. (Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 87. i 88.)
 • ODABRANA DJELA , sv. l.-VI. Priredio Šime Vučetić. Zagreb, August Cesarec - Slovo Ljubve, 1979.
 • HRVATSKA MLADA LIRIKA, Zagreb, 1980. (pretisak iz g. 1914.) .
 • RUKOVET. Priredio Jure Kaštelan. Zagreb, Grafički zavod Hrvatske, 1983. (pretisak iz 1950.)
 • OPOJNOST UMA. MISLI I POGLEDI TINA UJEVIĆA . Priredio Dubravko Jelčić. Zagreb, August Cesarec, 1986.
 • IZABRANE PJESME. Priredio Zdravko Zima. Zagreb, Matica hrvatska, 1996.

IZBOR IZ LITERATURE O ŽIVOTU I DJELU TINA UJEVIĆA
 • Frangeš, Ivo: Nastup Tina Ujevića (1909.-1914.), u: "Savremenik", br. 8-9, str. 140-149; Beograd, 1975.
 • Jelčić, Dubravko: Proturječni zagonetni Ujević: čitajući njegovu kore spondenciju, u: Mogućnosti, XXIII, br. 9, str. 991-1000; br.10, str. 1113-1138; br. 11, str. 1255-1264; Split, 1976.
 • Košutić-Brozović, Nevenka: O prepjevima i prijevodima Tina Ujevi- ća, u: Croatica br. 15-16, str. 105-135; Zagreb, 1980./81.
 • Laušić, Jozo: Ujević političar. Tin Ujević, Sabrana djela, X sv., u: Republika", XXII , br. 7-8, str. 342; Zagreb, 1966.
 • Lipovčan, Srećko: Ujevićev politički angažman, u: "Croatica" XXI , br. 34, Zagreb 1990. (1991.), str. 95-113
 • Pavletić, Vlatko: Ujević u raju svoga pakla, Liber, Zagreb, 1978.
 • Stamać, Ante: Tin Ujević kao europski pjesnik, u: "Zbornik Zagre­ bačke slavističke škole", knj. IV , str. 173-192; Zagreb , 1976. (pretiskano u: A. Stamać, Slikovno i pojmovno pjesništvo, str. 31-63; "Institut za znanost o književnosti" / "Liber", Zagreb, 1977.)
 • Stamać, Ante: Ujević. Biblioteka "Kolo", 11, Matica hrvatska, Zagreb. 1971. Prva znanstvena monografija o Ujeviću (str. 131)
 • Tadijanović, Dragutin: Kronologija Tina Ujevića /1891.-1967./, u: Sabrana djela", sv. XVII , 1967., str. 485-536.
 • Vaupotić, Miroslav: Varijacije na temu: Ujevićeva kritička proza, u: "Razlog", III, br. 4, str. 271-290; Zagreb, 1963. (isto: Predgovor, u: Tin Ujević, "Hrvatska književna kritika", VIII ., 7-34; Matica hrvatska", Zagreb, 1964.)
 • Vučetić, Šime: Tin Ujević, Dometi, Rijeka, 1970.; pretiskano u Odabrana djela, VI, 1979., str. 428-478
 • Vučetić, Šime: Tin Ujević (predgovor prireditelja), u: Tin Ujević, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 87, str. 7-54; Matica hrvatska - Zora, Zagreb, 1970.
 • Žeželj, Mirko: Veliki Tin. Životopis. Znanje, Zagreb, 1976.
https://www.youtube.com/watch?v=JxpiKQcR6a4&t=60s