PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA RAZGOVOR I/ILI TESTIRANJE ZA POSAO

1. Zakon o knjižnicama. (NN 17/19, 98/19) Dostupno na:
https://www.zakon.hr/z/2275/Zakon-o-knji%C5%BEnicama-i-knji%C5%BEni%C4%8Dnoj-djelatnosti
2. Zakon o pravu na pristup informacijama. (NN 25/13, 85/15) Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
3. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. (NN 42/18) Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka
4. Zakon o tajnosti podataka - Zakon.hr (NN 79/0786/12 ) Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/217/Zakon-o-tajnosti-podataka
5. Standardi za narodne knjižnice u RH. (NN 58/99) Dostupno na:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_58_1071.html
6. Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva. Dostupno na:
https://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
7. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. (Urednički pročišćeni tekst, NN 28/11, 16/14, 60/14, 47/17) Dostupno na: http://www.propisi.hr/print.php?id=6047
8. Tadić, K. Rad u knjižnici. Opatija : "Benja", 1994. Dostupno na:
http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm
9. Statut Knjižnica grada Zagreba. Dostupno na:
https://www.kgz.hr/UserDocsImages/kgz_razno/Statut.pdf?vel=195072
10. Pravila knjižnica Grada Zagreba. Dostupno na:
https://www.kgz.hr/hr/informacije/upisi-i-posudba-196/pravila-knjiznica-grada-zagreba-40217/40217
11. Mrežne stranice Knjižnica grada Zagreba. Dostupno na:
https://www.kgz.hr/hr