Upute za predmetno pretraživanje

Kako pretraživati Katalog Knjižnica grada Zagreba pomoću predmetnih odrednica?

Predmetno pretraživanje omogućuje pronalaženje građe koja govori o nekoj temi, predmetu ili sadržaju, kada nije poznat autor ili naslov.


Predmetno pretraživanje u Katalogu započinje na početnoj stranici, gdje u padajućem izborniku treba odabrati predmetnu odrednicu. 

 
U polje za pretraživanje kao predmetna odrednica upisuje se jedna ili više riječi koje odgovaraju tematskomu upitu. To mogu biti nazivi za prirodne i društvene pojave ili procese, osobna i obiteljska imena, nazivi institucija i organizacija, geografski nazivi, vremenska razdoblja, nazivi pojedinih umjetničkih ili znanstvenih djela, televizijskih emisija, novina, časopisa, odnosno sve što se može pojaviti kao predmet interesa.

Nakon upisivanja prva tri znaka traženoga pojma (teme), primjerice košarka, Katalog nudi abecedni popis predmetnih odrednica, među kojima je i košarka.Nakon što se klikom miša odabere predmetna odrednica košarka, Katalog otvara popis svih predmetnih odrednica koje započinju riječju košarka i nudi popis svih dokumenata koji sadrže prikazane predmetne odrednice i govore o košarci. 

Klikom miša na pojedine predmetne odrednice vrši se dodatno preciznije pretraživanje građe na temu košarka (npr. košarka – povijest – Hrvatska).
 Na lijevoj strani Kataloga, gdje se nudi sužavanje rezultata pretraživanja po pojedinim fasetama (kategorijama), u faseti Predmet također se nalaze predmetne odrednice. Klikom miša na ponuđene odrednice Katalog pronalazi pripadajuće dokumente.
 Proširivanje pretraživanja moguće je i prilikom pregledavanja dokumenata koji su vezani uz traženu temu. Na primjer klikom miša na naslov „Igraj, vjeruj, živi!“ Krešimira Ćosića u bibliografskome zapisu uz ovu knjigu nalaze se i predmetne odrednice koje opisuju njezin sadržaj.
Odabirom ponuđenih predmetnih odrednica i na ovome mjestu na Katalogu (npr. košarkaši – Hrvatska – biografije), moguće je nastaviti i proširiti tematsko pretraživanje.

 

   Proširivanje rezultata pretraživanja za neku temu povezano je i s korištenjem gumba s plavom ikonom povećala koji se nalazi uz pojedine predmetne odrednice. 

Primjerice temu govor tijela moguće je proširiti s tri pojma, tj. predmetne odrednice (fiziognomika, geste i neverbalna komunikacija), koje se prikazuju na Katalogu nakon što se odabere simbol povećala uz ovu odrednicu.
 Ukoliko se tematski upit započne s neusvojenim nazivom, Katalog će predmetno pretraživanje usmjeriti na usvojene nazive (npr. s neusvojenoga naziva Mediteran, na usvojeni Sredozemlje).


Kada pretraživanje pomoću predmetne odrednice ne daje rezultate?


Predmetne odrednice nije moguće pronaći u svim dokumentima koji se nalaze na mrežnome Katalogu KGZ-a, obzirom na to da je predmetnom obradom obuhvaćena prvenstveno stručna i znanstvena građa koja je bila dostupna predmetnim analitičarima za sadržajnu obradu. Stoga cjelokupnu građu KGZ-a nije moguće pretraživati pomoću predmetnih odrednica.

Ako se u polje za predmetno pretraživanje upiše tema, odnosno jedna ili više riječi koje nisu usvojene u sustavu predmetnih odrednica KGZ-a i za njih ne postoji odgovarajuća terminološka zamjena, Katalog neće prepoznati upisanu riječ kao predmetnu odrednicu. Istovremeno, pokrenuti će se pretraživanje po zadanoj riječi u cijelome sadržaju Kataloga, a pronađeni dokumenti mogu i ne moraju odgovarati tematskomu upitu. (npr. tema je žohari, tj. kukci štetočine).

 Kada se u polje za pretraživanje tematski upit upisuje kao rečenica (npr. financiranje poliltičkih stranaka u Hrvatskoj), Katalog takav upit ne prepoznaje kao predmetnu odrednicu i prema zadanim elementima za pretraživanje pronaći će samo jedan dokument u cjelokupnome sadržaju Kataloga.
 

 
Predmetno pretraživanje je uspješnije kada se upit započinje upisivanjem samo jednoga odabranog pojma, npr. političke stranke, a zatim se u prikazanim popisima predmetnih odrednica potraži i odabere ona koja točno (ili najbliže) odgovara traženoj temi. (Ovdje je to odrednica političke stranke – financiranje – Hrvatska, koja daje šest rezultata pretraživanja.)
 
Pretraživanje tema može započeti izrazom koji djelomično odgovara nazivima usvojenim u predmetnim odrednicama. Primjerice, ako se kao tema upiše „diskriminacija žena“, Katalog će u tome upitu prepoznati pojam diskriminacija i pojam žene i prikazati ih u popisima predmetnih odrednica i u pripadajućim dokumentima. Predmetna odrednica žene – diskriminacija okuplja građu i omogućuje nastavak učinkovitog pretraživanja za traženu temu.
 

 
Uspješnost predmetnoga pretraživanja povećava se usklađivanjem riječi korištenih u početnome tematskom upitu s rječnikom, tj. jezikom predmetnih odrednica u Katalogu. Također, tematsko pretraživanje može biti učinkovitije ukoliko se početni upit proširi odabirom pojmova bliskoga značenja, koji su usvojeni i prikazani u predmetnim odrednicama na Katalogu.


 
(Silvija Zec)