Zbirke

Knjižnica Božidara Adžije je narodna i znanstvena knjižnica te jedna od najznačajnijih u gradu Zagrebu prepoznatljiva po svom fondu iz područja društveno-humanističkih znanosti.

Knjižnični fond kojim raspolaže knjižnica izraz je vremena u kojem se ona razvija, produkcije knjiga, nabavne politike knjižnice, zahtjeva korisnika knjižnice i mnogih drugih čimbenika. Fond Knjižnice razložen je u tri sastavnice. Knjižnica nabavlja, obrađuje, čuva i diseminira građu pohranjenu u slobodnom pristupu i zatvorenom spremištu, rijetku i vrijednu građu objedinjenu u Zaštićenom fondu knjiga i relevantnu građu za potrebe studija iz područja društveno-humanističkih znanosti pohranjenu u Zbirku udžbenika i literature za studij.

Posebnu vrijednost fondu daje i velik broj uvezanih novina i časopisa kao što su Večernji list, Vjesnik, Jutarnji list, itd. Neki od primjeraka periodike mogu se pronaći samo u Knjižnici Božidara Adžije.
 

Zaštićeni fond

Svrha Zaštićenog fonda Knjižnice očituje se u očuvanju i dostupnosti sadržajno vrijedne i rijetke građe. Cilj Knjižnice je da se rijetka i vrijedna građa očuva, zaštiti od gubitka ili oštećenja te da se na taj način omogući korisnicima dostupnost takve građe u svakom trenutku. Zaštićeni fond knjiga predstavlja skup knjiga bez kojih knjižnica ne bi smjela ostati ni u kojem trenutku, već bi ih trebala stalno imati i davati na korištenje pod za to određenim uvjetima.
 

Zbirka udžbenika i literature za studij

Svrha Zbirke udžbenika i literature za studij je ponuditi korisniku traženu knjigu na korištenje u studijskoj čitaonici i tako jamčiti za njenu dostupnost u svakom trenutku. Knjižnica Božidara Adžije, narodna i znanstvena knjižnica, svakodnevno pruža studentima društveno-humanističkih znanosti relevantnu literaturu potrebnu za studij. U Zbirci udžbenika i literature za studij može se pronaći i referentna građa kao što su enciklopedije, leksikoni, rječnici, razni godišnjaci, almanasi, katalozi izložbi, bibliografije, priručnici, adresari, kalendari i slično.
 

Primarni cilj Knjižnice je zadovoljstvo korisnika. Ponuda relevantne literature, kontinuirano obnavljanje i očuvanje fonda te dostupnost građe u svakom trenutku temelji su kvalitetne usluge koja se u Knjižnici svakodnevno pruža korisnicima.

Knjižnica posjeduje i 526 jedinica građe koje su za vrijeme komunističke vlasti bile cenzurirane. Cenzurirane knjige bile su izdvojene i smještene u arhivskim prostorima Knjižnice, nisu se izlagale prilikom prigodnih izložaba knjiga, nisu se stavljale na bibliografske popise niti su se preporučivale korisnicima. Danas su izdvojene u posebnu zbirku pod nazivom Cenzurirani fond koji je dio Zaštićenog fonda Knjižnice.

Dostupne online baze

Popis bibliografija u fondu Knjižnice Božidara Adžije